Prázdne

Spolu: 0,00 €

Reklamačný poriadok

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Tento Reklamačný poriadok (ďalej len "RP") upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom (predávajúcim) a objednávateľom (kupujúcim), pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru, služieb poskytovaných prevádzkovateľom.
  2. RP sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru.
 2. Záručná doba

  1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru a je poskytovaná podľa špecifikácie jednotlivých výrobkov.
  2. Záruka sa vzťahuje na viditeľné úžitkové a estetické vlastnosti tovaru. Nevzťahuje sa na jeho bežné opotrebovanie, nesprávne alebo nevhodné použitie alebo ošetrovanie, alebo vystavenie netypickým podmienkam.
  3. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené vonkajšími udalosťami alebo chybnou manipuláciou, či netypickou reakciou organizmu.
 3. Reklamačné podmienky

  1. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa.
  2. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné uplatňovať priamo u doručovateľa.
  3. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté.
  4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.
 4. Postup vybavovania reklamácií.

  1. V zmysle tohto RP, môže objednávateľ alebo ním splnomocnená oprávnená osoba uplatniť reklamáciu písomne, alebo  elektronickou poštou.
  2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:
   • kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
   • predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
   • komu je reklamácia adresovaná,
   • dátum podania reklamácie,
   • podpis objednávateľa alebo podpis oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.
  3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou, faxom alebo písomne oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.
  4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.
  5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Prevádzkovateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.
  6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
   • pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do sídla prevádzkovateľa
   • pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty prevádzkovateľa.
  7. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto RP sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
  8. Prevádzkovateľ je oprávnený tento RP z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať.

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 1.8.2012 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.